1

Redirect WbicDataLocation to BrukerDataLocation